Introduktion lärportal och webbutbildning

Webbutbildning - sågverksbranschen

Kunskap och kompetens är en förutsättning för företagens konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. Den snabba utvecklingen inom ett antal olika områden har medfört att kravet på kompetens ökar. Detta förhållande gäller många branscher - inte minst sågverks- och den träförädlande industrin.
God tillgång på kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företagen ska kunna växa och utvecklas. För att kunna rekrytera personal är det därför nödvändigt för branschen att medvetet satsa på att stärka sin attraktionskraft.
Det finns en enighet om att man ständigt måste lyfta blicken och se hur marknaden fungerar och hur vi ska organisera vår verksamhet. Detta ställer nya krav på ständig tillgång till relevant utbildning och lättillgänglig fakta. Med dagens teknik har vi bättre möjlighet att jobba med utbildning på många olika sätt – individuellt, i grupp eller genomgripande i hela verksamheten.
Vi kan jobba med samma utbildning oberoende av tid och rum, på olika sätt för att möta olika syften och mål. En och samma utbildning kan t ex användas för kompetensutveckling för enskilda personer samtidigt som den utgör underlag för problemlösning för en grupp inom en annan del av verksamheten. Med tillgång till konkret och relevant utbildning direkt i arbetet finns många nya möjligheter att jobba med utbildning som grund för utveckling av individ, grupp och verksamhet…
Denna lärportal finns till för att möta behoven av att alla har rätt kunskaper och insikter. Men även för att mer aktivt jobba med lärande för utveckling där ni har tillgång till er utbildning – närhelst ni behöver den.
Svenskt Trätekniskt Forum har i samarbete med Svenskt Trä inlett ett arbete för att på denna lärportal ta fram webbaserad tillika branschspecifik utbildning som är helt behovsanpassad och som följer de riktlinjer som industrins representanter fört fram.
Målsättningen är att erbjuda branschen ett genomtänkt konkret kompetensutvecklingsprogram som ett sätt för företaget att kunna attrahera individer som har intresse av att arbeta inom den träbearbetande industrin.
Möjligheten till tydlig och bra utbildning upplevs ofta som positivt inför en anställning.
Tanken är att på lärportalen kunna erbjuda branschen kvalitetsutbildning – från grundläggande introduktionsprogram för nyanställda till fördjupad utbildning för olika yrkesinriktning, funktioner, eller andra kompetensområden viktiga för branschen.
Det är viktigt att nya medarbetare får ett bra välkomnande och goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är lika angeläget att den redan befintliga personalen för möjlighet att förkovra sig. Alla är lika viktiga oavsett var man befinner dig i produktionskedjan och det slutgiltiga resultatet påverkas av vad vi åstadkommer tillsammans.
Materialet i webbutbildningen är indelat i moduler för att underlätta en aktiv inlärning vid utbildningstillfället samt för att snabbt hitta tillbaka till valda delar i utbildningen som stöd kopplat till utmaningar i det egna arbetet.
Branschspecifik utbildning tas fram i nära samarbete med industrin och en specifik referensgrupp för att kvalitetssäkra en utbildningens faktainnehåll och pedagogiska utformning. Utbildningen är retoriskt uppbyggd och förklarar steg för steg vad som händer i t ex de olika produktionsprocesserna och vad som är viktigt för att uppnå ett bästa resultat.
Utbildningen innehåller en blandning av film i realistisk miljö, animation samt ett antal frågeställningar som deltagaren måste besvara. Modulerna innehåller även stöd för tankar och uppföljning. Målet är att deltagarna får möjlighet att reflektera över vad de själva gör och hur man tillsammans med sina arbetskamrater och ledningen kan utveckla verksamheten.
Webbutbildningens olika moment kan man genomföra antingen individuellt alternativt tillsammans i ett arbetslag eller i någon annan form som man bestämmer själv. Studietakten är individuell och anpassas efter förutsättningarna.
Utbildningsmodellen bygger också på att deltagarna med stöd av de olika modulerna får möjlighet att diskuterar olika arbetssituationer där man lyfter upp problemställningar och kritiskt granskar får en återkoppling från ledningen och andra deltagare. Det som deltagarna studerar och diskuterar kanske kan genomföras och prövas sedan i företagets egen verksamhet.
Det är viktigt att alla får möjlighet att ta del av en kvalificerad utbildning och att resultatet följs upp. Individens egna studieresultat blir registrerat och efter avslutad kurs får man ett intyg. Utbildning är dock en färskvara och efter en period kan det vara bra att man repeterar vissa avsnitt.
Vi från STTF och Svenskt Trä är glada för att med denna lärportal nu kunna erbjuda ett aktivt stöd och utveckling för branschen!